Forslag om vern av Skjeggedalsheii naturreservat


Høringsfrist 10. desember 2019 23:59

Gamle furutrær på Skjeggedalsheii
Gamle furutrær på Skjeggedalsheii (Foto: Jon T. Klepsland, Biofokus)

Fylkesmannen foreslår vern av stort og urørt skogområde på Skjeggedalsheii i Åmli og Froland kommuner. Et vern av det foreslåtte området vil bidra med nesten 30 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Agder ut forslag til verneplan for Skjeggedalsheii naturreservat. Verneverdiene i området er knyttet til det store sammenhengende arealet med gammelskog, det store arealet med gammel og til dels storvokst og produktiv furuskog samt at det er registrert flere kjerneområder med biologisk gammel eik med et tilhørende høyt mangfold av sjeldne arter. Området på Skjeggedalsheii er vurdert til å være nasjonalt verneverdig og bidrar til å oppfylle flere viktige mangler i skogvernet på Agder.

Verneforslaget har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt hva et vern vil innebære, finner du i menyen på høyre side. Mer detaljerte kart vil bli gjort tilgjengelig i Naturbase (Miljødirektoratets kartdatabase for viktig natur).

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer derfor til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslaget sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 10.desember 2019.

Vi ber om at du merker innspillet med vårt arkivsaksnummer 2019/6311.