Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle


Høringsfrist 01. november 2019 23:59

Maren AS søker om tillatelse til etablering og drift av ny deponicelle på Brennevinsmyra avfallsanlegg, med kapasitet på 1100 000 m3 avfall. Høringsfristen er 1. november 2019. 

Brennevinsmyra avfallsanlegg består av et eldre deponi uten bunntetting og et nyere deponi med dobbel bunntetting. Sigevann fra begge deponiene samles før det ledes gjennom et lokalt renseanlegg til utslipp i resipient Mannefjorden. Basert på mengder avfall som blir tatt imot estimerer Maren AS at det nåværende deponiet har en levetid på 4-6 år, og de søker derfor om tillatelse til å etablere en ny deponicelle med kapasitet på 1100 000 m3 avfall. 

Det søkes også om tillatelse til å mellomlagre forurenset jordmasse på deponiet, og til å kunne bruke egnet forurenset jordmasse som dekkmasse og dreneringsmasse. 

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-8 legges søknad om tillatelse ut til offentlig ettersyn i perioden 1. oktober – 1. november 2019. Søknaden finner du til høyre på denne siden. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no.  

Kontaktpersoner