Svindland AS søker om utslippstillatelse


Høringsfrist 12. august 2019 23:59

Svindland AS søker Fylkesmannen i Agder om tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann fra nyetablert pølsefabrikk på Sirnes, gnr. 137, bnr. 48 i Flekkefjord kommune.  

Fabrikken ble flyttet til nye lokaler på Sirnes i 2016, og avløpsvannet ble tidligere ledet til kommunalt renseanlegg. Virksomheten søker nå om å etablere et eget renseanlegg med utslipp til Lundevannet. Utslippet inneholder fosfor, suspendert stoff, organisk stoff og fett. Virksomheten vil forbehandle og rense prosessavløpsvannet før dyputslipp i Lundevannet. 

Søknaden legges ut til offentlig høring i tidsrommet 9.7.2019 – 12.8.2019, og kan lastes ned gjennom å følge lenken til høyre på denne siden. Dokumentene vil ligge tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside gjennom hele høringsperioden. Vi ber aktuelle myndigheter, organisasjoner og berørte naboer om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller til fmavpost@fylkesmannen.no