Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat


Høringsfrist 15. juni 2019 23:59

Gammel grov eik i Lillestø.
Gammel grov eik i Lillestø. (Foto: L.E. Høitomt)

Fylkesmannen foreslår vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Froland og Åmli og en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Gjerstad kommune. Vern av disse områdene vil bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ut forslag til verneplan for tre nye naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat på høring. Områdene det gjelder er Eldhusliane i Birkenes kommune, Lillestø i Froland kommune, Lindedalen i Åmli kommune og utvidelse av Bjørnstadfjell naturreservat i Gjerstad kommune.

Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt hva et vern vil innebære, finner du i menyen på høyre side. Mer detaljerte kart vil i løpet av kort tid være tilgjengelig i Naturbase (Miljødirektoratets kartdatabase for viktig natur).

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen.

Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 15. juni 2019.

Vi ber om at du merker innspillet med vårt arkivsaksnummer 2019/3543 og navnet på det området du uttaler deg om.