AF Gruppen AS – søknad om utfylling og mudring i forbindelse med etablering av ny E39


Høringsfrist 06. mai 2019 23:59

Innsjøer det søkes om tillatelse til utfylling og ev. mudring i: Grauthellertjønn (1), Bukksteinsvann (2), Mjåvann og Fossvann (3), Øygardsvann sør (4), Lindelitjønn (5), Holbekstjønn og Lille Holbekstjønn (6) og Mjåvatnet (7). Dagens E 39 er vist med lys rød farge.
Innsjøer det søkes om tillatelse til utfylling og ev. mudring i: Grauthellertjønn (1), Bukksteinsvann (2), Mjåvann og Fossvann (3), Øygardsvann sør (4), Lindelitjønn (5), Holbekstjønn og Lille Holbekstjønn (6) og Mjåvatnet (7). Dagens E 39 er vist med lys rød farge. (Foto: Fylkesmannen i Agder, miljøvernavdelingen)

AF Gruppen AS søker om tillatelse til utfylling av ca. 995 000 m3 masser i vassdrag i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. Det søkes også om tillatelse til begrenset mudring av masser i berørte vassdrag. Fylkesmannen ønsker innspill til søknaden innen 6. mai 2019.

I forbindelse med etablering av ny E39 – Kristiansand – Mandal har Fylkesmannens miljøvernavdeling fått søknad om utfylling og mudring i flere vassdrag i Vest-Agder. Veitraséen er vedtatt gjennom reguleringsplaner for E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Det er i utgangspunktet ikke planlagt å mudre, men det kan bli aktuelt med en begrenset mudring av masser som kommer opp til overflaten ved masseutskifting. Dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Følgende innsjøer (vassdrag) berøres av utfylling:

 Innsjø Mengde, m3  Kommune
 Bukksteinsvatnet  165 000  Kristiansand
 Grauthellertjønn    60 000  Kristiansand
 Mjåvann  555 000  Songdalen
 Fossvann    25 000  Songdalen
 Øygardsvann sør    20 000  Songdalen
 Lindelitjønna      5 000  Søgne
 Holbekstjønnene  160 000  Søgne
 Mjåvatnet     5 000  Mandal

 

Det er  gjennomført sedimentundersøkelser i noen av de berørte vassdragene. Undersøkelsene viser at de prøvetatte sedimentene er forurenset med enkelte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), metaller og polyklorerte bifenyler (PCB). Tiltakshaver foreslår å bruke siltgardin og måle partikkelspredning under gjennomføring av tiltaket.

Fylkesmannens miljøvernavdeling behandler søknad om utfylling og mudring i vassdrag etter forurensningsloven § 11, jf. § 7. Det kan settes vilkår til en tillatelse, jf. § 16. Vi ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. april – 6. mai 2019. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no innen 6. mai 2019.