Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

På bakgrunn av de spesielle omstendighetene i 2019 har Barne- og familiedepartementet besluttet at samtlige krav om statstilskudd som har blitt avvist pga. oversittet kravfrist, likevel skal realitetsbehandles.

Fylkesmannen vil i løpet av et par dager sende vedtak om statstilskudd til de trossamfunnene som tidligere har fått avvist utbetaling av statstilskudd for 2019 på grunn av for sent framsatt krav.

Frist for å returnere korrigert medlemsliste er 13. september 2019. Fristen er ufravikelig.

Kontaktpersoner