Statlige etatssjefer møtes for gjensidig oppdatering

I tråd med vår rolle som samordningsmyndighet for statlige etater, inviterer vi to ganger i året til "Statlig etatssjefsmøte". Agder Politi var vertskap for gårsdagens møte.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen og satte rammen for møtet. Deretter informerte politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll om status i "Nærpolitireformen". Omorganiseringen er nå så godt som gjennomført, og erfaringene er at man nå begynner å se effekten av reformen. 

Politimester Kirsten Lindeberg orienterer

Koordinator for A-krimsenteret i Agder, Øyvind Arnegård, orienterte om kampen mot arbeidslivskriminalitet nasjonalt og regionalt, og ønsket de andre statlige etatene velkommen til å bidra – fra sin sektor. 

Assisterende fylkesmann Knut Berg, og leder i Aust-Agder bondelag Knut Erik Ulltveit, orienterte om de ekstraordinære hendelsene sommeren 2018, med skogbranner og tørke.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy ga status på det nye Totalforsvarsprogrammet og øvelsen Trident Juncture – som pågår i midt- og nord-Norge i disse dager.

Utdanningsdirektør Tore K. Haus

Utdanningsdirektør Tore K. Haus ga deretter forsamlingen en orientering om utviklingen i barne- og ungdomsskolen, og den alarmerende økningen i bruk av spesialundervisning, under tittelen "Å passe inn!"

Fagdirektør Tom Egerhei gikk igjennom regjeringens forslag til oppgavefordeling til de nye regionene, og så på konsekvenser for de ulike etatene.

Som alltid, bidro etatssjefene med nyheter og erfaringer fra sine respektive sektorer.

Avslutningsvis gikk daglig leder Odd Omland, i regi av region Kristiansand, igjennom prosjekt for kartlegging av statlige arbeidsplasser, før fylkesmann Ytterdahl rundet av møtet. Han la vekt på betydningen av alle statlige etaters deltagelse og innsats i det uformelle partnerskapet som sammen bidrar til visjonen om å "styrke Agder".