Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.

Opplæringsloven § 2-1 gir barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. § 2-1, 2. ledd:"Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader."

Grunnskoleopplæring

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Elever i alderen 16-18 år utløser statstilskudd. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Barn og unge asylsøkere og barn og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.

Videregående opplæring

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere fylkeskommunene til å gi videregående opplæring til unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet. Fyller eleven 18 år i løpet av skoleåret, gis det statstilskudd ut dette skoleåret.

Unge asylsøkere og unge som søker familiegjenforening omfattes av tilskudds­ordningen:

  • Asylsøkere i alle typer mottak og omsorgssenter omfattes av ordningen.
  • Når søknad om oppholdstillatelse er avgjort og asylsøkeren/eleven har flyttet til bosteds­kommunen eller reist ut av landet, opphører statstilskuddet.
  • Når søknad om familiegjenforening er avgjort opphører statstilskuddet.
  • Opplæring etter §4A-1 andre ledd («mer grunnskole») utløser ikke tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner slik at barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring.

Søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside Udir.no – Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge under tilskuddsordninger og sendes til Fylkesmannen i Aust – og Vest- Agder. Frist for høstsemesteret er 15. januar og frist for vårsemesteret er 15. juni.