Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.

Opplæringsloven § 2-1 gir barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. § 2-1, 2. ledd:"Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader."

Grunnskoleopplæring

Tilskuddet skal bidra til finansiering av grunnskoleopplæring av barn og unge som søker opphold og som har rett og/eller plikt. Dette innebærer barn og unge asylsøkere og barn og unge som søker familiegjenforening. Opplæringsloven § 2-1 gir alle barn og unge i alderen 6–18 år rett og plikt til grunnskoleopplæring. Opplæringsloven § 4A-1 tredje ledd gir rett til grunnskoleopplæring for ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse.

Tilskuddsordningen begrenses til de som bor på mottak/omsorgssenter eller oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse inntil de fyller 18 år eller har fullført det skoleåret de fyller 18 år i løpet av.

Videregående opplæring

Tilskuddet skal bidra til finansiering av videregående opplæring av unge asylsøkere som har rett til dette. Dette innebærer asylsøkere og de som søker om familiegjenforening. Opplæringsloven § 3-1 tolvte ledd gir ungdom under 18 år som søker om oppholdstillatelse, rett til videregående opplæring.Tilskuddsordningen begrenses til de som bor på mottak/omsorgssenter eller oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, inntil de fyller 18 år eller har fullført det skoleåret de fyller 18 år i løpet av.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra med finansiering til kommuner og fylkeskommuner slik at barn og unge som søker opphold i Norge, får grunnskoleopplæring og/eller videregående opplæring.

Søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside Udir.no – Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge under tilskuddsordninger og sendes til Fylkesmannen i Aust – og Vest- Agder. Frist for høstsemesteret er 15. januar og frist for vårsemesteret er 15. juni.

Merk at det foreslått endring i forvaltningen av tilskuddsordningene fra høsten 2018. Justerte retningslinjer forventes å bli publisert første halvdel av 2018, så snart de er vedtatt av Kunnskapsdepartementet. I høyremargen finner du informasjon om de foreslåtte endringene.