Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2018

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 16. april 2018.

Fylkesmannen er tildelt kr 800 000 til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Tilskuddsordningen gjelder for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og i grunnskoleopplæring. Tilskuddssatsen er inntil kr 1 750 per elev. Andre kostnader må kommunen dekke selv. Tilskuddet skal brukes i budsjettåret 2018.

Målet med ordningen

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Det er et mål i læreplanen at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Organisering av svømmeopplæringen

Kommunen vel selv hvordan svømmeopplæringen skal organiseres. Svømmeopplæringen kan legges til skoletiden, eller etter skoletid. Flere kommuner kan samarbeid om å søke. Gutter og jenter skal få et likeverdig tilbud.

Søknad om tilskudd

Søknad sendes til fmavpost@fylkesmannen.no , se høyremenyen. Send bare en søknad fra hver kommune.

Tildeling og rapportering

Vi sender ut svar i løpet av mai måned. Kommunen skal rapportere om antall nyankomne minoritetsspråklege som har gjennomført svømmeopplæring innen 5. desember 2018. Mer informasjon vil stå i tildelingsbrevet.

Du finner mer informasjon om tilskuddet i brevet som er sendt til kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, se høyremenyen.