Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

TilsynFylkesmannen skal:

 

  • føre tilsyn med kommuner og fylkeskommuner og andre som driver opplæring etter opplæringslova (inkludert opplæring for voksne, opplæring innenfor kriminalomsorgen og opplæring i sosiale og medisinske institusjoner), i tråd med aktivitetskrav til embetene
  • videreføre felles nasjonalt tilsyn på området elevenes psykososiale miljø med nye tilsynsobjekter
  • prioritere arbeid for at tilsynsobjektene retter lovbrudd avdekket gjennom tilsyn
  • varsle direktoratet om risikoområder på privatskolefeltet ved bruk av skjema på FM-nettet
  • publisere alle sine tilsynsrapporter på fylkesmannen.no senest en måned etter klagefristens utløp

Her kan du finne publiserte tilsynsrapporter.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.01.2013

.