Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


14.08.2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blantnorske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer?Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

14.08.2019

Årets ungdomskommune 2019

Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen Årets ungdomskommune 2019

24.06.2019

Evaluering av nytt kapittel 9A i opplæringsloven

Deloitte har på vegne av Utdanningsdirektoratet utarbeidet evalueringsrapporten om nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Rapporten viser blant annet at flere elever blir hørt og får hjelp, men det er fortsatt ulik praktisering av regelverket og utfordringer i dokumentasjonsarbeidet på skolene. 

12.06.2019

Ny film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Som en del av den nye lærerplanen lages det nå mange støttefilmer til bruk i skole og hjem. 3 minutter med gode tips til lærere og foreldre.

29.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Fylkesmannen i Agder søker kandidatar til Dronning Sonjas skolepris 2019. Det hadde vært flott om prisen kunne gå til en skole fra Aust-Agder eller Vest-Agder i år. Skolene velger selv å lansere seg som kandidater til prisen via sin skoleeier til Fylkesmannen. Fylkesmannen vil oppfordre ulike organisasjoner og andre som kjenner en aktuell kandidat til å ta kontakt med skolen eller med skoleeier og oppfordre dem til å søke. Nå er muligheten til å løfte frem skoler i din kommunen eller ditt fylke som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fristen for å levere inn nominasjoner til Fylkesmannen i Agder er 5 juni.

19.03.2019

Fagfornyelsen - nye læreplaner på høring

Fagfornyelsen er den største endringen av skolens innhold siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Denne uken sendes forslagene til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole på høring.

06.03.2019

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2019

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

20.11.2018

Elevmedvirkning sees på som tidstyveri

Analyse av Elevundersøkelsen 2017: Skoler ser ofte på elevenes medvirkning som en tidstyv

12.11.2018

Fylkesmannens utdanningsmøte

Torsdag 6. desember avholdes Fylkesmannens utdanningsmøte i Kristiansand. 

01.11.2018

Bestilling Opplæringsvinduet 2018

Statistikkheftet Opplæringsvinduet 2018 kan bestilles i papirformat.

Flere nyheter