Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.10.2019

Opplæringsvinduet Agder 2019

Fylkesmannen i Agder publiserer hvert år Opplæringsvinduet for Agder. 

14.10.2019

Sensorskolering og fellessensur våren 2020

Fellessensuren for skriftlig eksamen 2020 er satt til fredag 19. juni. Fellessensuren vil finne sted på Clarion Hotell Tyholmen i Arendal. Dette gjelder for fylkene Rogaland og Agder.

14.10.2019

Eksamensplan 2020

Her finner du mer informasjon om hvordan skriftlig eksamen skal administreres og eksamensplanen for 2020.

11.10.2019

«I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

DIALOGMODELLEN Et samarbeidsprosjekt mellom KS, Universitetet i Agder, ABUP, Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Agder.

10.10.2019

Topplederprogrammet for oppvekstsektoren er vel gjennomført

I to år har UiA og Fylkesmannen i Agder arrangert et Topplederprogram for kommunale toppledere innen oppvekstsektoren. Rådmenn, kommunalsjefer, skolesjefer og rådgivere fra hele Agder har deltatt.

21.09.2019

Stor deltakelse på Fylkesmannens utdanningsmøte med inkludering i skolen som tema

Torsdag 19. september ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt på Noas ark i Kristiansand. Rundt 100 kommunale og private skoleeiere, ppt-ledere og mobbeombud deltok på møtet.

20.09.2019

Fylkesmannen planlegger samling om fagfornyelsen

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet planlegger Fylkesmannen i Agder en dagssamling om fagfornyelsen 27. november på hotell Caledonien i Kristiansand.

15.09.2019

Barnehage- og skoleeiere er samlet om stort kompetansehevingsprogram for hele Agder

I partnerskap bestående av skoleeiere, barnehageeiere og universitetet i Agder jobbes det for å styrke opplæringssektoren på Agder – helt fra barnehage til videregående opplæring. Også lærerutdanningene skal komme rustet ut av samarbeidet.

10.09.2019

Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene

Vi har gleden av å invitere til kurs for å gi faglig påfyll og inspirasjon til lærere og ledere i voksenopplæringene i Aust-Agder og Vest-Agder. Kurset gir også en god mulighet til å møte kolleger fra andre kommuner/fylkeskommuner for erfaringsutveksling. I år er også lærere som underviser voksne i videregående opplæring velkomne til å delta.

04.09.2019

Tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune – individuell plan

Fylkesmannen i Agder har gjennomført tilsyn med Risør kommune om individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel