Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


07.02.2019

Fylkesmannens Fagdag for barnehageansatte

Torsdag 7. februar hadde Fylkesmannen i Agder fagdag for barnehageansatte på Agder. Det samlet 500 ansatte om et aktuelt tema «Trygt og godt barnehagemiljø».


17.01.2019

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.


15.01.2019

Informasjon om eksamen våren 2019

Eksamen våren 2019 nærmer seg og her finner du nødvendig informasjon fra Fylkesmannen.


20.12.2018

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.


10.12.2018

Utdanningsmøtet 6. desember 2018

Torsdag 6. desember ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt i Bystyresalen i Kristiansand


20.11.2018

Elevmedvirkning sees på som tidstyveri

Analyse av Elevundersøkelsen 2017: Skoler ser ofte på elevenes medvirkning som en tidstyv


14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.


01.11.2018

Bestilling Opplæringsvinduet 2018

Statistikkheftet Opplæringsvinduet 2018 kan bestilles i papirformat.


01.11.2018

Støttemateriell til ny overordnet del av læreplanverket er publisert!

Ny overordnet del av læreplanverket blir gjeldende sammen med de nye læreplanene i 2020. Fylkesmannen anbefaler skolene å starte diskusjonen om verdiene og prinsippene i god tid før de nye læreplanene trer i kraft.


30.10.2018

Rett til barnehageplass – frist for rapportering

Kommunene i Aust- og Vest-Agder skal rapportere på om de innfrir retten til barnehageplass per. 1 desember 2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel