Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


20.01.2020

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2020

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

10.01.2020

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2020

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2020.

19.12.2019

Vi holder stengt julaften og nyttårsaften

24. og 31. desember vil Fylkesmannen i Agder være stengt for publikumshenvendelser. Vi holder åpent den 27. og 30. desember.

18.12.2019

Roller/tilganger for UBAS-brukere ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner

Har du spørsmål om hva som skjer med UBAS-tilganger i forbindelse med sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner?

13.12.2019

Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder 2019

Tema: «Årets BASIL-samling» og «I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

11.12.2019

Rapport fra tilsyn i Vennesla kommune

Fylkesmannen fant at barneverntjenesten ikke overholdt regelverket som gjaldt krav om skriftlig tilbakemelding til offentlige meldere i alle faser jf. barnevernloven § 6-7 a, 3. og 4. ledd.

05.12.2019

Fylkesmannens samling om fagfornyelsen.

Fagfornyelsen er på vei, og Agder er forberedt. 215 deltakere fra barne- ungdom- og videregåendeskolene fra både Aust- og Vest-Agder deltok på Fylkesmannen i Agders samling om fagfornyelsen på Caledonian hotell i Kristiansand. Dagen var spekket med informasjon og praksisfortelinger fra arbeidet med fagfornyelsen,  

02.12.2019

Regional samling for kommuner i Oppfølgingsordningen på Radisson Blu hotel Caledonien i Kristiansand tirsdag 26. november2019

Kommunene i oppfølgingsordningen på Agder deltok fra skolenivå, kommuneledelse og politisk ledelse.

14.11.2019

Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

Planlagt oppstart 25. og 26. januar 2020.   Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehagen. Det er derfor ønskelig at assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn tar fagbrevet.

11.11.2019

Rapportering 2019 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel