Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


02.07.2019

Fellessamling i regionen for ReKomp og DeKomp høsten 2019

I samarbeid med Universistet i Agder gjennomfører Fylkesmannen i Agder fellessamling i regionen for ReKomp og Dekomp høsten 2019 Tema for samlinge er parternskap og professor Sølvi Lillejord er hovedforeleser og vil blant annet ta opp partnerskap i utdanning og utviklingsarbeid: roller, utfordringer og forventninger. 

02.07.2019

Sett av dato: Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene

Det vil også i år bli felles kurs med faglig påfyll og inspirasjon til lærere og ledere i voksenopplæringene i Aust-Agder og Vest-Agder. Kurset vil gi gode mulighet til å møte kolleger fra andre kommuner og dele erfaringer.

12.06.2019

Ny film: Sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Som en del av den nye lærerplanen lages det nå mange støttefilmer til bruk i skole og hjem. 3 minutter med gode tips til lærere og foreldre.

12.06.2019

Bærekraft - Fylkesmannens junimøte med barnehagemyndigheten

Bærekraftig utvikling som barnehagens verdigrunnlag, var hovedtema på Fylkesmannens fagsamling med barnehagemyndighetens i juni på Strand hotell, Fevik.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

02.04.2019

Avlyst - Analysefestivalen 2019

Analysefestivalen avlyst! 

27.03.2019

«Ledelse for læring i praksis»

Fylkesmannen i Agder arrangerte «Styrerkonferansen» den 27. mars 2019. 200 styrere fra hele Agder var samlet til en dag der ledelse i barnehagene var satt på dagsorden.

19.03.2019

Fagfornyelsen - nye læreplaner på høring

Fagfornyelsen er den største endringen av skolens innhold siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Denne uken sendes forslagene til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole på høring.

18.03.2019

Utdanningsmøtet 14. mars 2019

Torsdag 14. mars ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt i Niels Henrik Abels hus i Kristiansand.

06.03.2019

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2019

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel