Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


02.04.2019

Analysefestivalen 2019

Velkommen til årets Analysefestival! Et samlingspunkt for å inspirere til hardt arbeid med tall og statistikk i skolesektoren.

27.03.2019

«Ledelse for læring i praksis»

Fylkesmannen i Agder arrangerte «Styrerkonferansen» den 27. mars 2019. 200 styrere fra hele Agder var samlet til en dag der ledelse i barnehagene var satt på dagsorden.

19.03.2019

Fagfornyelsen - nye læreplaner på høring

Fagfornyelsen er den største endringen av skolens innhold siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Denne uken sendes forslagene til nye læreplaner i grunnskole og videregående skole på høring.

18.03.2019

Utdanningsmøtet 14. mars 2019

Torsdag 14. mars ble Fylkesmannens utdanningsmøte avholdt i Niels Henrik Abels hus i Kristiansand.

06.03.2019

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2019

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

06.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2019

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2019.

07.02.2019

Fylkesmannens Fagdag for barnehageansatte

Torsdag 7. februar hadde Fylkesmannen i Agder fagdag for barnehageansatte på Agder. Det samlet 500 ansatte om et aktuelt tema «Trygt og godt barnehagemiljø».

17.01.2019

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.

15.01.2019

Informasjon om eksamen våren 2019

Eksamen våren 2019 nærmer seg og her finner du nødvendig informasjon fra Fylkesmannen.

20.12.2018

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel