Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


26.03.2020

Veiledning for å snakke med barn som er hjemme

Skolen oppfordres til tett dialog med hjemmet. Noen barn kan trenge særskilt oppfølging. Noen barn er i risiko. Det beste tilbudet er rettet mot alle, men kan ha stor betydning for den enkelte. Spørsmålet blir: Hva sier vi, og hvordan gjør vi det?

25.03.2020

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

20.03.2020

Informasjon om standpunkt og fravær

UDIR har 19 mars sendt ut følgende informasjon om standpunkt og fravær til alle skoler og skoleeiere.   

20.03.2020

Hva skjer med eksamen nå som skoler, høyskoler, universiteter og fagskoler er stengt?

 Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har fem viktige beskjeder til dere som lurer:

20.03.2020

Ofte stilte spørsmål om koronasitasjonen til Udir

UDIR har samlet opp noen spørsmål som de får mange henvendelser om. Direktoratet oppdaterer siden med flere svar fortløpende. Fylkesmannen oppfordrer alle skoleiere til å holde seg oppdatert med denne siden.  

19.03.2020

Nettressurser og informasjon om korona

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har samlet informasjon om koronaviruset på flere språk som kan deles med elever og foresatte.

18.03.2020

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi permitteringar i barnehagane.

16.03.2020

Statsministeren holder pressekonferanse for barn

Mange barn har spørsmål om korona-viruset. Derfor arrangerer regjeringen, i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Jr, en egen pressekonferanse for barn i dag kl 10.30.  

27.02.2020

MILJØVERN OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING - DET GRØNNE SKIFTET

På samenes nasjonaldag den 6. februar 2020 arrangerte Fylkesmannen i Agder den årlige fagdagen for barnehageansatte. Rundt 360 barnehageansatte hadde tatt turen til Arendal Kulturhus for en hel dag med grønt fokus.

26.02.2020

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel