Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


28.05.2020

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

12.05.2020

Tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Oversikt over disse funksjonene finner du nederst i denne artikkelen.

07.05.2020

Alle skoler åpnes.

Alle skoler åpnes fra mandag 11. mai. For oppstarten har Utdaningsdirektoratet sendt ut informasjon om koronasituasjonen for skoler og barnehager samt oppdaterte og reviderte smittevernveiledere med støttemateriel. 

07.05.2020

Utdanningsdirektoratet med oppdatert og revidert smittevernveileder for barnehager og skoler

Her vil du finne de reviderte veilederne for ansatte samt støttemateriell.

06.05.2020

Om standpunktkarakterer og underveisvurdering våren 2020

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har fått flere henvendelser som berører standpunktkarakterer og underveisvurdering i videregående opplæring og i grunnskolen. 

06.05.2020

Oppfølging av elever med aktivitetsplan under Covid-19 tiltakene

Har dere elever som har en aktivitetsplan fordi de ikke har hatt et trygt og godt skolemiljø? Hvordan følges disse elevene opp når de har hjemmeskole? Hvordan følges disse elevene opp når skolen starter igjen? Hvilket ansvar har skolen for elevenes skolemiljø når elevene er hjemme?     

06.05.2020

Kommunene får en milliard i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Staten utbetaler en milliard kroner i økt rammetilskudd til kommunene for å kompensere inntektsbortfallet som følge av stengingen under utbruddet av koronaviruset.

23.04.2020

Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid

Hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.  

22.04.2020

Spørsmål og svar om smitteveilederne for skolen

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinsituttet har laget to veiledere for hvilke tilpassninger skoler må gjøre for å sikre smittevernfagelig forsvarlig drift. 

22.04.2020

Barnehager søker kommunene om kompensasjon

Barnehagene skal søke kommunene om kompensasjon for tap av inntekt i den perioden barnehagen må holde stengt.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel