Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


12.08.2020

Det er fortsatt gult tiltaksnivå som gjelder når barnehager, SFO og skoler starter opp etter sommerferien

Trafikklysmodellen for barnehager, SFO og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres. Ved oppstart etter sommerferien er det fortsatt gult tiltaksnivå som gjelder, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Det er ikke åpnet opp for lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå.

10.08.2020

Våg å se – våg å handle!

Det er laget et gratis nettkurset om å forebygge og oppdage vold og overgrep mot barn og unge. Det er Likestillingssenteret på Hamar og Hamar interkommunale krisesenter som står bak kurset.

10.08.2020

Kompetansepakkene om fagfornyelsen er nå tilgjengelige for alle skolene i Agder

Fylkesmannen har  inngått et samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger om å utarbeide kompetansepakker som støtte ved implementering av fagfornyelsen.

20.07.2020

Fylkesmannen tilbyr kompetansepakker om fagfornyelsen i samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved UiS

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og i videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år. Overordnet del gjelder fra skolestart for alle trinn.

08.07.2020

Fra høsten blir SFO billigere for familier med lav inntekt

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging. Totalt har regjeringen satt av 79 millioner kroner til ordningene i 2020.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

06.07.2020

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2020

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blantnorske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer?Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

02.07.2020

Smittevernveilederen: Oppdaterer kriterier for når barn og ansatte ikke skal møte i barnehagen

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort justeringer i smittevernveilederens retningslinjer for når barn og ansatte kan – og ikke kan – møte i barnehagen.

29.06.2020

NOKUT er godkjenningsmyndighet for lærerkvalifikasjon fra utlandet

Fra 1. januar 2020 må lærere , styrere og pedagogiske ledere i barnehage med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet søke NOKUT om å få godkjent utanlandske kvalifikasjoner. Godkjenningen er obligatorisk for alle som skal tilsettes i disse yrkene.  

24.06.2020

Barnehagene får en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn er trygt og godt barnehagemiljø

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel