Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


20.10.2020

Bli med ut på tur!

På Barnas trafikklubb kan store og små lære om trafikk på ein morosam og smart måte, samtidig som de planlegg og gjennomfører turane.

15.10.2020

Halloween - årets skumleste dag - nærmer seg.

I år er det mange som lurer på hva som er greit å gjøre. 

15.10.2020

Oppdatering fra UDIR om stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd.

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge.  

14.10.2020

Matematikksenteret om resultatene av nasjonale prøver 2020

Årets runde med nasjonale prøver er gjennomført og Matematikksenteret har analysert resultatene.

13.10.2020

Lansering av samarbeidsstrategi for barn og ungdom i låginntektsfamiliar

Regjeringa legg fram Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023).

12.10.2020

Søk om tilskudd til opplæring i tegnspråk

Barnehager og skoler som planlegger å gi opplæring i tegnspråk, kan nå søke UDIR om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november 2020.

09.10.2020

Meir støtte til familiar og sårbare barn og unge

Regjeringa føreslår å bruke meir pengar på å betre økonomien for småbarnsforeldre, hjelpe sårbare familiar og styrkje innsatsen overfor barn som veks opp i låginntektsfamiliar.

09.10.2020

Bli med på UDIR-webinar

Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer vi lærere, skoleledere og skoleeiere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. 

09.10.2020

Samtaler med barn!

Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har generell kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler, slik at de tidlig kan identifisere de som lever i en risikosituasjon

08.10.2020

Betre hjelp til barn i barnevernet

Regjeringa føreslår 54 millionar kroner for å betre helsehjelpa til barn i barnevernet og utvide retten til ettervern

Flere nyheter Få nyhetsvarsel