Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


14.11.2019

Praksiskandidatordningen – veien til fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider

Planlagt oppstart 25. og 26. januar 2020.   Ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA) har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehagen. Det er derfor ønskelig at assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn tar fagbrevet.

11.11.2019

Rapportering 2019 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

05.11.2019

God oppslutning på Fylkesmannens oppvekstmøte «Alle har en mulighet»

Over 100 kommunale ledere i Agder innen oppvekstsektoren deltok fredag 1. november på Fylkesmannens oppvekstmøte. Programmet var spennende sammensatt og hadde fokus på Barnekonvensjonen, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.  

24.10.2019

Samiske elevers rett til samiskopplæring og kommunens mulighet til å søke statstilskudd til dette.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark forvalter statstilskuddet for samiskopplæring i alle regioner unntatt Nordland.

24.10.2019

Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder.

Tema: «Årets BASIL-samling» og «I samarbeid mot mobbing i barnehagen»   Samlingen har barnehagemyndigheten i kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder som målgruppe. Fylkesmannen vil også denne høsten arrangere samling om BASIL-rapportering. Det vil særlig være fokus på det som er nytt – og punkter vi av erfaring vet det er mest spørsmål knyttet til.

16.10.2019

Opplæringsvinduet Agder 2019

Fylkesmannen i Agder publiserer hvert år Opplæringsvinduet for Agder. 

14.10.2019

Sensorskolering og fellessensur våren 2020

Fellessensuren for skriftlig eksamen 2020 er satt til fredag 19. juni. Fellessensuren vil finne sted på Clarion Hotell Tyholmen i Arendal. Dette gjelder for fylkene Rogaland og Agder.

14.10.2019

Eksamensplan 2020

Her finner du mer informasjon om hvordan skriftlig eksamen skal administreres og eksamensplanen for 2020.

11.10.2019

«I samarbeid mot mobbing i barnehagen»

DIALOGMODELLEN Et samarbeidsprosjekt mellom KS, Universitetet i Agder, ABUP, Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Agder.

10.10.2019

Topplederprogrammet for oppvekstsektoren er vel gjennomført

I to år har UiA og Fylkesmannen i Agder arrangert et Topplederprogram for kommunale toppledere innen oppvekstsektoren. Rådmenn, kommunalsjefer, skolesjefer og rådgivere fra hele Agder har deltatt.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel