Antibiotikaintervensjon "RASK"

Dato:
23. oktober 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4536 Kristiansand
Ansvarlig:
Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder.
Målgruppe:
Sykehjemsleger, avdelingsledere, fagutviklings¬sykepleier, smittevernsykepleier.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver i gjennomføringen av flere tiltak i «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» som ble utgitt av Regjeringen i januar 2016. Herunder tiltak 6.4: å ha hovedansvaret for gruppebasert etterutdanning av leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner.
Hovedmålet for handlingsplanene er å redusere totalbruken av antibiotika med 30% innen utløpet av 2020.

Med bakgrunn i dette oppdraget har ASP startet en intervensjon rettet mot kommunale institusjoner (sykehjem og KAD-avdelinger), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram.
Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke 12.10.16 som har dannet grunnlag for utrulling av prosjektet til resten av landets fylker innen utgangen av 2020. Så langt har man inkludert 9 fylker, med stort sett veldig gode resultater. Gjennomsnittlig nedgang i totalbruk av antibiotika for de inkluderte fylkene ligger på ca. 15 % så langt! Intervensjonen har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå. Nå står Agder som neste fylke for tur 23.10.201919, med oppstartsmøte på Scandic Sørlandet. Sykehjemmene og KAD avdelingene vil i den nærmeste fremtid bli invitert til å delta i intervensjonen.


Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder.

Påmelding og program er vedlagt til høyre.

Påmeldingsfrist 20.09.2019

For mer informasjon om intervensjonen:

https://www.antibiotika.no/rask/

Dato:
23. oktober 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4536 Kristiansand
Ansvarlig:
Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder.
Målgruppe:
Sykehjemsleger, avdelingsledere, fagutviklings¬sykepleier, smittevernsykepleier.