Opprydning av forurenset grunn på Eydehavn


Høringsfrist 09. august 2019 23:59

Fylkesmannens miljøvernavdeling har mottatt søknad med tilhørende tiltaksplan om tillatelse til opprydding av forurenset grunn på gnr./nr. 52/701. 

Asplan Viak AS søker på vegne av Arendal Havn KF om tillatelse til å gjennomføre opprydding av forurenset grunn på gnr./bnr. 52/701 på Eydehavn i Arendal kommune. Formålet med den omsøkte oppryddingen er å utvikle området til ny industri. Anslått gjennomføring av arbeidene er innen 01.08.2020.

Tiltaksområdet er på 14,7 daa og er en del av lokalitet «Saint-Gobain Ceramic Materials AS" (Elektrodefabrikk) med lokalitet-ID 3162 i databasen Grunnforurensning. Det er gjennom flere undersøkelser funnet forurensede masser med innslag av avfall som teglstein, betong, metallskrap og tjære.

I forbindelse med oppryddingsarbeidet er det behov for å anlegge en ny permanent vei på eiendommen gnr./bnr. 52/740. Det er ikke tatt prøver av grunnen på denne eiendommen, men det er sannsynlig å anta at grunnen på eiendommen er forurenset. Før terrenginngrep finner sted, skal det foretas grunnundersøkelser for å avklare om og i hvilket omfang grunnen er forurenset. 

Søknaden med tilhørende vedlegg finner du til høyre på denne siden. Frist for kommentarer til søknaden er 09.08.2019. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no.