Forslag om vern av to nye skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat


Høringsfrist 24. juni 2019 23:59

Ospeskjellsopp på gammel osp i kjerneområde – Hovdefjell naturreservat
Ospeskjellsopp på gammel osp i kjerneområde – Hovdefjell naturreservat (Foto: Jon T. Klepsland / Biofokus)

Fylkesmannen foreslår vern av to nye skogområder i Bygland, Åmli og Vegårshei kommune samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Sirdal kommune. Vern av disse områdene vil bidra med nesten 6 000 daa nytt verneareal i Aust og Vest-Agder.

I medhold av naturmangfoldloven § 43 sender Fylkesmannen i Agder ut forslag til verneplan for to nye naturreservater og utvidelse av et eksisterende naturreservat på høring. Områdene det gjelder er Hovdefjell i Åmli og Vegårshei kommuner, Kleivstøylheii i Bygland kommune samt utvidelse av Øykjeheia naturreservat i Sirdal kommune.

Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til kartavgrensning for områdene og verneplan med beskrivelse av natur- og verneverdier samt hva et vern vil innebære, finner du i menyen på høyre side. Mer detaljerte kart vil i løpet av kort tid være tilgjengelig i Naturbase (Miljødirektoratets kartdatabase for viktig natur).

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale intresseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til høringen.


Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmagpost@fylkesmannen.no innen 24. juni 2019.

Vi ber om at du merker innspillet med vårt arkivsaksnummer 2019/4034.