Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

Vergemålsenheten er stengt i romjula

På grunn av sammenslåing av datasystemer vil vergemålsenheten hos Fylkesmannen i Vestfold ikke kunne behandle søknader fra 21. desember til 7. januar.

Fylkesmannen ber om at søknader og saker som ikke kan vente til januar 2019, sendes oss så snart som mulig, og gjerne innen 1. desember. Dette gjelder særlig søknader om bruk av kapital.

Også på andre fagområder vil det kunne oppstå forsinkelser i denne perioden. Vi er tilgjengelig for generell rådgivning på telefon i åpningstiden, og postgangen vil også gå som normalt. Fylkesmannen beklager ulempene stengningen medfører for bruker og samarbeidspartnere. 

Fra 1. januar 2019 er fylkesmannsembetene i Vestfold og Telemark slått sammen til én organisasjon. Det vil kunne føre til noen endringer i praksis og vedtak på vergemålsområde. Det er derfor ekstra viktig at man leser vedtakene fra Fylkesmannen nøye.

 

  

Vil du snakke med Fylkesmannen i Vestfold om vergemål?
Ring 33 37 10 00

Telefontiden er  kl. 12.00-15.45. 

På grunn av noe redusert saksbehandlerkapasitet ser vi oss dessverre nødt til
å begrense telefontiden.

Send melding til Fylkesmannen
Her kan du sende meldinger til Fylkesmannen ved bruk av sikkert skjema.
Det kreves innlogging gjennom ID-porten.

Faster verger
Vi har for tiden et tilstrekkelig antall faster verger i Vestfold.

Ustabilt i AltInn
Vi registrerer av og til ustabilitet i systemet som støtter AltInn-sendinger. Hvis du har sent inn søknader via AltInn og ikke fått svar innen de saksbehandlingsfristene som er angitt på nettsiden her, anbefaler vi at du tar kontakt med Fylkesmannen. Send oss gjerne en epost til fmvepostmottak@fylkesmannen.no. Vi vil svare på eposten hvis du må sende inn søknaden på nytt.

Saksbehandlingstid
De fleste sakene behandles nå innenfor disse fristene:

  • Uttak av kapital: Inntil 4 uker
  • Godtgjøring til verger: Inntil 6 uker
  • Opprettelse av vergemål og oppnevning av nye verger: Inntil 3 måneder
  • Øvrige saker: Inntil 2 måneder.

For mer informasjon om vergemål, både informasjon til verger, vergetrengende, pårørende og overformynderiene kan du finne generell informasjon, og spesifikk informasjon om vergemålsreformen på Vergemålsportalen


07.03.2018

Møte om vergeregnskapet 15.3.2018, kl 18-20

Her finner du presentasjonen fra møtet.


11.09.2017

Møte med faste verger 2017

Fylkesmannen inviterer faste verger til møte onsdag 27. september 2017 kl 17.30-20.00 i Fylkesmannens lokaler i Statens Park, Tønsberg, bygg I.


16.12.2014

Se informasjonsfilm

Fagsjef Lars Gustavsen og jurist Linn Skomsøy Løvlien forteller om vergemål for personer med demens i en ny informasjonsfilm.


13.03.2014

Fastlegens rolle i vergemålssaker

Fastlegen har en viktig rolle når det bestemmes om en person har behov for vergemål. Fylkesmannen har sendt et brev til alle fastleger i Vestfold med informasjon om fastlegens rolle.


10.07.2013

Godtgjøring for faste verger, alminnelige verger og advokater

I forbindelse med vergemålsreformen er det mange verger som lurer på hvor de skal søke om godtgjøring. Søknaden må sendes inn elektronisk via Vergemålsportalen.


01.07.2013

Ny vergemålsforvaltning er i gang

1. juli 2013 trer ny vergemålslov i kraft. Den styrker rettssikkerheten til barn og voksne som ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Ansvaret for alle landets verger flyttes fra kommunene til Fylkesmannen. Reformen skal gi lik praksis i klagesaker, økt rettslikhet og bedre rettigheter for den enkelte.


01.12.2012

Ny organisering av vergemålsmyndigheten

Fra 1. juli 2013 blir fylkesmannsembetene ny lokal vergemålsmyndighet. Det vil si at Fylkesmannen blir førsteinstans i vergemålssaker, og overtar alle oppgaver som overformynderiet i kommunene har i dag.