Tilskuddskontroll med Lardal kommune på barnehageområdet

Formålet med kontrollen er å vurdere om kommunen forvalter øremerkede statlige tilskudd på barnehageområdet i tråd med gjeldende retningslinjer, jf. rundskriv F-01/2011.

Kontrollen omfattet følgende tilskudd:

  • tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetspråklige barn i førskolealder
Dato:
14. mars - 19. september
Sted:
Dokumenttilsyn
Ansvarlig:
Oppvekst- og opplæringsavdelingen