Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det skal støtte opp om og realiserere målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien. Disse målene er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Etablering og videre utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

I  Prop. 1S (2017 – 2018) foreslås tilskuddsmidlene videreført og styrket med kr. 100 000. Totalbeløpet for 2018 er på kr. 17, 8 mill. For at kommunene skal få tid til å utarbeide gode prosjektsøknader lyser Fylkesmannen i Vestfold tilskuddsmidlene allerede nå, med forbehold om endelig statsbudsjett.

Tilskudd kan gis til samme formål i inntil maks tre år med forbehold om Stortingets behandling av det årlige statsbudsjettet.
Tildeling skjer på bakgrunn av en samlet vurdering av søknaden og prosjektets forankring og langsiktighet.

 Se  Helsedirektoratets kunngjøring på høyre side under lenker for mere informasjon om:

  • regelverk for tilskuddsordning og
  • mal for rapportering
  • mal for prosjektsøknad

Søknaden sendes innen 1. mars 2018 til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg

E-post: fmvepost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Vestfold
Hvem kan søke:
Kommunene i Vestfold. Søknaden skal undertegnes av rådmannen.
Rapporteringsfrist:
01.03.2019 00:00:00