Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer

Hendelser i fredstid
Fylkesmannen har et stort ansvar ved kriser og katastrofer i fredstid.
Ved ekstremt vær vil Fylkesmannen bli varslet direkte av Meteorologisk institutt og av den lokale redningssentral. Fylkesmannen skal vurdere om det skal varsles videre til andre regionale etater og til kommunene, og om det skal iverksettes tiltak for å sikre liv og verdier og begrense skadeomfanget. Meteorologisk institutt har en egen beredskapsplan for varsel om ekstreme værforhold.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet retningslinjer for varsling av flom. Fylkesmannen varsles direkte av NVE, og det er Fylkesmannen som vurderer om det er behov for å sende flomvarslet videre til en eller flere kommuner. Fylkesmannen og de berørte kommunene vurderer om et flomvarsel vil innebære skadeflom, og om det er nødvendig å iverksette tiltak. Det er et lokalt ansvar å organisere denne beredskapen.