Beredskap

For å kunne håndtere kriser må vi samfunnet ha planer for krisehåndtering, og vi må gjennomføre øvelser i tråd med disse planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Fylkesmannen ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Fylkesmannen skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Fylkesmannen er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Vis mer 


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


21.12.2015

Evalueringsrapport - hendelsen med Skjeggestadbrua

I februar 2015 oppsto det en stor skade på Skjeggestadbrua. Fylkesmannen og Statens vegvesen har evaluert hvordan hendelsen ble håndtert av de involverte etatene.


01.07.2014

CIM-trim

Er du sikker på at du husker hvordan du skal bruke CIM? Frisk opp ferdighetene med CIM-trim.


24.06.2014

Beredskapsdagen 2014

Fylkesmannen  i Vestfold arrangerte en fagdag for samfunnssikkerhet og beredskap for kommunene og aktuelle beredskapsetater i fylket den 18.juni 2014.


11.06.2013

Beredskapsdag for kommunene

Fylkesmannen i Vestfold arrangerer en fagsamling om beredskap for kommunenes kriseledelse 12. juni 2013. Tema for samlingen er utfall av strøm. 


24.05.2013

Hvor trygge er vi i Vestfold?

I denne kronikken kommenterer fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser en landsomfattende undersøkelse som viser at innbyggere i Vestfold har lav tillit til lokale myndigheters evne til å håndtere kriser, sammenliknet med andre fylker. Kronikken har stått på trykk i Tønsberg Blad og Sandefjords Blad i mai 2013