Strandsonen

Plan- og bygningsloven fastlegger et byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeforbudet gjelder generelt i hele kommunen, så lenge det ikke er fastsatt egen byggegrense i plan. Det skal svært mye til før det kan gis dispensasjon til bygging i 100-metersbeltet langs sjøen.

Regjeringen har gitt statlige planretningslinjer for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Kommunene skal legge til grunn retningslinjene i behandlingen av dispensasjonssøknader.

Rundt Oslofjorden skal kommunene praktisere byggeforbudet strengt. Det skal være en svært restriktiv holdning til både nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende boliger.

For at kommunene skal kunne innvilge en dispensasjon, må fordelene for de allmenne interesser ved å gi dispensasjonen være klart større enn ulempene. Dessuten må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.

Fylkesmannens miljøvernavdeling skal sørge for at kommunene følger lov og regelverk og ikke fatter vedtak i strid med Stortingets og regjeringens mål. Dersom et kommunalt dispensasjonsvedtak er i strid med lov og retningslinjer, skal Fylkesmannens miljøvernavdeling klage på kommunens vedtak. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til Fylkesmannens juridiske avdeling i et nabofylke (settefylkesmann). Der blir saken endelig avgjort.