Snøen er ikke rein

Foto: Fylkesmannen i Vestfold
Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Snø fra tettbygde og trafikkerte områder kan inneholde betydelige mengder forurensninger og søppel. Det er derfor viktig å finne frem til egnede områder for deponering av snø.

Snø kan inneholde miljøgifter, veisalt, grus/sand, søppel og mikroplast. Snørike vintre viser at det er viktig at kommunene har en beredskapsplan for håndtering av overskuddssnø. Det bør på forhånd gjennomføres en stedsspesifikk risikovurdering for å kunne vurdere om et område egner seg for deponering eller dumping av potensielt forurenset snø. Dersom den viser at tiltaket vil medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet, er det behov for en tillatelse etter forurensningsloven. Viktige vurderingstemaer vil her være omfang, forurensningsgrad og områdets følsomhet for forurensningsbelastning. Det er også viktig å unngå at søppel i snøen ender som marint avfall.

Fylkesmannen sendte ut et brev til vestfoldkommunene i 2014 om aktuelt regelverk som gjelder deponering og dumping av snø . Fylkesmannen har i vinter fått henvendelser om nettopp dette, og vi ønsker derfor å orientere om at brevet fra 2014 (link til høyre) fremdeles gjelder i dag.