Storås og Spirås naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et relativt stort løv- og barskogområde i lavlandet. Området representerer en bestemt type natur i form av raske vekslinger i topografi og vegetasjonstyper, og har en variert og stedvis rik treslagsblanding med forekomster av rik og gammel bøkeskog samt truede og sjeldne arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.