Ryggsåsen naturreservat

Ryggsåsen utgjør et av de større områdene med rikere bøkeskog i Vestfold med sinde 1422 dekar. Store deler er dominert av bøkeskog, mens andre partier har en mer blandet edellauvskog med mye bøk. Dermed dekker området mange av de edelløvskogstypene som finnes i Vestfold.

Ryggsåsen har middels rik berggrunn og ganske forvitret rombeporfyr-bergarter. I steinete lisider, langs knauser og under bergvegger er det rik edelløvskog med ask, spisslønn, alm og lind. Innimellom på fuktigere områder finner man svartorsumskog. Ellers er området preget av bøk.

Den tette bøkeskogen har lite undervegetasjon, men noen steder finner man blåveis, andre steder er det gresset smyle som dominerer på bakken. Bøkeskogen finnes også i rein, ustabil rasmark, en utforming som er svært sjelden i Norge. Bøkeskogen er preget av småvokste, krokete bøketrær. Alderen varierer fra mange relativt unge trær i sør, til eldre trær på kanskje over 100 år i toppområdet i nord.

Området er et flott turområde med mange etablerte merka stier og utsiktspunkt, og ny gapahuk i sørøst. Det er mulig å parkere i enden av området, inn fra Kleivaveien.

Kontaktpersoner

Dokumenter