Granslia naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med gammelskog, dominert av rik edelløvskog og rik blandingsskog i lavlandet med tilhørende biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer og arter, samt områdets naturlige økologiske prosesser.

Området har også innslag av rik sumpskog og den truede naturtypen varmekjær kildeløvskog. Det er flere sjeldne arter i området.Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.