Fjærevardåsen naturreservat

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av gammel bøkeblandingsskog og eikeskog i lavlandet, med forekomst av rik bøkeskog og koller med fattig og gammel furuskog.

Videre er formålet å verne et område som inneholder truede og sjeldne arter og naturtyper.  Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.