Rådgivende utvalg for Færder nasjonalpark

Det er etablert et rådgivende utvalg bestående av bl.a. grunneiere, organisasjoner, næringsdrivende og berørte offentlige myndigheter for Færder nasjonalpark. 

Et tett og konstruktivt samarbeid med de ulike brukerinteressene i nasjonalparken er helt nødvendig for å få til en god forvaltning. Styret skal derfor samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Det rådgivende utvalget etableres av nasjonalparkstyret, og har 1 - 2 møter per år. Nasjonalparkforvalter innkaller og deltar på møtene.

Rådgivende utvalg for Færder nasjonalpark (per april 2018):

Nicolaus Wedel Jarlsberg - grunneier på flere øyer
Kristine Holst /Rasmus Hansson - representant for grunneierne på Burø
Gunnar Bergersen - representant for grunneiere på Sandø
Thorvald Haraldsen - Fulehuks venner
Bjørn Kopstad - Tønsberg forsvarsforening
Rønnaug Andersen - Skjærgårdskvinnene
Marianne Leisner (vara: Malin Norling) - Naturvernforbundet
Finn Rasmussen - Tønsberg og Omegn Turistforening
Truls Øhrn - Vestfold Jeger- og Fiskerforening
Haakon Kristensen - Sandesund båtforening
Christian Fisher - Teie båtforening
Terje Axelsen - Store Færder ornitologiske stasjon
Per Olaf Lia - kystkulturforeningene
Olaf Thon - Fiskerlaget
Preben Fossaas (vara: Ueland/Sandgreen) - dyreholdere
Representant for Havna hotel
Rita Andersen - Oseberg skole