Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Miljøverndepartementet har etablert 8 regionale rovviltnemnder.Vestfold inngår i region 2 sammen med Aust-Agder, Telemark og Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud er sekretariat for rovviltnemda. For region 2 er det fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 12 årlige ynglinger av gaupe. For kongeørn er målsettingen å holde bestanden på dagens (2003) nivå, dvs. omkring 135-150 par i regionen. Det er ikke fastsatt noe nasjonalt mål i regionen for de andre artene.