Vern av Fjærevardåsen og Brånakollane

Fylkesmannen tilrår opprettelse av Fjærevardåsen naturreservat og utvidelse av Brånakollane naturreservat i Larvik kommune.

Tilrådningen er basert på tilbud av skog til vern fra en privat grunneier, etter ordningen med frivillig vern. Formålet med vernet er for Brånakollane å bevare rik edelløvskog av bøk, med innslag av eikeskog og sumpskog. For Fjærevardåsen er det å bevare forekomster av rik bøkeskog og eikeskog, samt fattigere furukoller som bl.a. er leveområde for storfugl. Det er gjort funn av flere sjeldne og rødlistede arter i områdene.

Fjærevardåsen og tilbudt utvidelse av Brånakollane har regional verneverdi, og er kvalifisert til vern etter naturmangfoldloven.