Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2018

Du kan søke om tilskudd til skjøtsel av den utvalgte naturtypen hule eiker
Du kan søke om tilskudd til skjøtsel av den utvalgte naturtypen hule eiker

Fylkesmannen forvalter flere statlige tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak over Klima- og miljødepartementets budsjett. Frist for å sende søknad er 15. januar for de fleste ordningene.

Årets rundskriv om tilskuddsordningene ligger på nettsidene til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. 

Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om økonomisk støtte til følgende tiltak:

 • Truede og utvalgte naturtyper: Tiltak som tar vare på nærmere definerte naturtyper
 • Truede arter: Tiltak som tar vare på arter som er oppført som truet eller sårbare på norsk rødliste 2015
 • Skadelige fremmede organismer. Bekjempelse, informasjon, kartlegging og overvåking.
 • Vilttiltak: Lokale tiltak for ikke høstbare arter samt grågås og kortnebbgås. Øvrige vilttiltak adresseres til fylkeskommunen.
 • Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Forebyggende og konfliktdempende tiltak for å begrense skadene rovvilt kan gjøre på husdyr, samt ulemper for lokalsamfunn og andre grupper
 • Tiltak for laks og sjøørret (anadrome laksefisk): Tiltak for å sikre og utvikle bestander av laks og sjøørret og tilretteleggingstiltak for fiske etter disse artene
 • Kalking: Kjøp, transport og spredning av kalk, nødvendige installasjoner, informasjon, samt reetablering av naturmangfold
 • Vannforvaltning: Tilrettelegging, informasjon og organisering knyttet til vannområdene, samt utredninger og andre tjenestekjøp knyttet til de spesielle utfordringene i vannområdene
 • Prioriterte kulturlandskap: Restaurering og skjøtsel mv. av nærmere definerte kulturlandskap
 • Ville pollinerende insekter: Restaurering og skjøtsel av leveområder, informasjon
 • Verdiskaping naturarv: Kanalisering av ferdsel, informasjon mv. i verneområder og andre verdifulle naturområder

NB! Det kan variere mellom miljøtiltakene hvem som kan søke, sjekk rundskrivet fra departementet.

Søknad

Søknad sendes via det nettbaserte søknadssenteret til Miljødirektoratet: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/.

Søknadsfristen er 15. januar 2018 med unntak av prioriterte kulturlandskap og ville pollinerende insekter, som har frist 1. mars.