Oppstart verneplanprosess Kvelderønningen og Korpen

Fylkesmannen starter opp prosess med frivillig vern av skog i Kvelderønningen og utvidelse av Korpen naturreservat i Larvik kommune

Kvelderønningen

Fire grunneiere har kommet med tilbud på til sammen ca. 988 dekar skog til utredning for frivillig vern som naturreservat. Området ble naturfaglig registrert av biolog høsten 2017 og store deler av tilbudt areal er foreløpig vurdert som regionalt verneverdig (**). Sammendrag for verdivurderingen og oversiktskart ligger vedlagt. Endelig rapport vil foreligge i mai.Korpen

Som en utvidelse av Korpen naturreservat har seks grunneiere kommet med tilbud på til sammen ca. 2540 dekar skog, til utredning for frivillig vern. Området er tidligere naturtypekartlagt og miljøregistrert (Miljøregistrering i skog). Store deler av området består av naturtyper av viktig (B) og svært viktig (A) verdi, og har i tillegg stor dekning av nøkkelbiotoper/MiS- figurer. Samlet rapport med nærmere beskrivelse av området og verneverdig areal vil foreligge i mai.

 

Merknader innen 11. mai

Merknader til oppstartsmeldingen kan sendes innen 11. mai 2018 til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post fmvepost@fylkesmannen.no.