Mer skog er sikret for kommende generasjoner

49 skogområder i Norge er i dag vedtatt vernet, og tre av disse ligger i Vestfold. Det er Fjærevardåsen naturreservat, utvidelse av Brånakollane naturreservat, og utvidelse av Presteseter naturreservat.

Flere private skogeiere har tilbudt skog til frivillig vern som naturreservat, og det har bidratt til ett nytt område, samt utvidelse av de to områdene Brånakollane og Presteseter. Vernet bidrar bl.a. til bevaring av rik og gammel edelløvskog og gammel barskog i Vestfold, med tilhørende artsmangfold og rødlistearter.


Oversikt over verneområdene:
• Fjærevardåsen naturreservat, Larvik kommune, ca. 253 dekar
• Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, ca. 392 dekar
• Presteseter naturreservat, Hof og Sande kommuner, ca. 6923 dekar

Vernet er del av regjeringa sitt arbeid med å ta vare på det biologiske mangfoldet i skog. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Til nå er ca. 3 prosent av den produktive skogen i landet vernet, og noe over 4 prosent av samla skogareal. 

I høyremenyen finner du vernekart og forskrift for områdene og foredrag til kongelig resolusjon.

Se også nettsak på regjeringen.no