Høring av verneplan for utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune

To grunneiere har tilbudt skog til bevaring som naturreservat på til sammen ca. 826 dekar. Tilbudene er basert på ordningen med frivillig vern.

Sæteråsen naturreservat ligger i Holmestrand kommune nord for Tømmeråstjernet. Tilbudt skogareal er varierende i alder og struktur, med større områder med naturskog i øst og noe mer kulturpreget skog i vest. Det er avgrenset fire naturtypelokaliteter innenfor området av typen rik blandingsskog i lavlandet og rik edellauvskog. Artsmangfoldet er rikt og variert grunnet stor variasjon i treslagssammensetning, mye rike vegetasjonstyper og stedvis en del dødved, samt et varmt klima.

Sæteråsen utvidelse vurderes å være regionalt verdifull ** og sett i sammenheng med eksisterende reservat er området klart nasjonalt verdifullt ***.

Naturfaglig registrering med mer informasjon om tilbudt område ligger under dokumenter på høyre side.


Eventuelle uttalelser bes sendt til: Fylkesmannen i Vestfold, Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen, postboks 2076, 3103 Tønsberg eller fmvepost@fylkesmannen.no, innen 15.august 2018.


Høringsdokumentene finner du i margen til høyre.