Anbefaler utvidelse av Presteseter naturreservat

Fylkesmannen har sendt sin anbefaling for utvidelse av Presteseter naturreservat til Miljødirektoratet. Dette er nok et område i Vestfold hvor grunneiere tilbyr frivillig vern av sine arealer. 

Det utvidede området ligger både i Hof og Sande kommuner. Tilrådingen er basert på tilbud av skog til vern fra fire private grunneiere, etter ordningen med frivillig vern. Dersom Miljødirektoratet gir sin tilslutning til vernet, vil området formelt være vernet gjennom en kongelig resolusjon i desember.

Formålet med vernet er å bevare et av de større områdene med gammel barskog i Vestfold. Området har en særskilt vitenskapelig verdi med granskog på høy bonitet, med innslag av rik edelløvskog og blandingsskog i lavlandet, rik sumpskog og bekkekløfter. Området har en rik lavflora og funn av flere truede og sjeldne arter.

Den tilbudte skogen er vurdert som regionalt verneverdig, og kvalifiserer til vern etter naturmangfoldloven.

Utvidelsen gir et skogreservat på ca. 6708 dekar, og blir Vestfolds nest største reservat.  

Dokumenter

Kontaktpersoner