2. februar er verdens våtmarksdag

Våtmark er truet over store deler av verden, på grunn av arealinngrep og økende urbanisering. Verdens våtmarksdag fokuserer i år på verdien av våtmark i urbane strøk. I Vestfold har vi mange viktige våtmarker, og flere ligger bynært, for eksempel Ilene og Presterødkilen i Tønsberg.

Stor nedgang i våtmarker

For mens byenes utstrekning øker, minker våtmarksområdenes areal på verdensbasis. I dag lever halvparten av jordas befolkning i byer, og i 2050 anslås det at 66 % gjør det. Siden 1980-tallet har 40 prosent av verdens våtmarker gått tapt. I 1971 fikk våtmarkene en egen miljøavtale, som ble undertegnet i byen Ramsar i Iran. Norge var blant de første landene til å underskrive Ramsar-konvensjonen. Siden har 169 land undertegnet konvensjonen, som er innført for å sikre vern og bærekraftig bruk av områdene. Ilene og Presterødkilen naturreservater ved Tønsberg er vernet som ett slikt Ramsarområde og er det eneste i Vestfold. 

Hemskilen i Sandefjord er et av mange viktige våtmarksområder i Vestfold

Hemskilen i Sandefjord er et av mange viktige våtmarksområder i Vestfold

Mennesket avhengig av våtmarkene

Mennesker og samfunn har opp gjennom historien vært avhengig av våtmarkene og den tilgangen på mat og andre goder som de gir. De første byene i verden vokste frem rundt elvene Tigris og Eufrat i oldtidssamfunnet Mesopotamia. Våtmarkene ga rent drikkevann, og mulighet til å drive jordbruk og fiske.


Klimatilpasser byene

I tillegg til at våtmarkene er gode rekreasjonsområder for folk og leveområder for en rekke arter, bidrar de også til å gjøre byene robuste mot klimaendringer. Også her i landet er flere av våre større byer vokst fram nær elver og våtmarker, og de gir oss fremdeles goder som er nyttige for oss. De lagrer karbon og renser ferskvann og filtrerer det for skadelige stoffer. De regulerer også store vannmengder og fungerer som flomdempere.

Det er derfor god klimatilpasning og byplanlegging å bevare våtmarker og integrere vann, bekker og elver i bymiljøene, istedenfor å bygge de ned og legge de i rør. Flere byer er godt i gang med å legge til rette for slike blå-grønne løsninger. Dette er viktige tiltak for å hindre problemer med overvann i bygatene.

Besøkssentre våtmark skal formidle om verdiene av natur. Her fra Ilene i Tønsberg

Besøkssentre våtmark skal formidle om verdiene av natur. Her fra Ilene i Tønsberg

Besøkssentre våtmark

I Norge har vi 63 verneområder med Ramsar-status, og seks av våtmarksområdene har besøkssentre som er autoriserte av Miljødirektoratet. De seks er Nordre Øyeren (Fetsund), Lista, Jæren (Stavanger og omegn), Ørlandet, Oslo (Fornebu og Østensjøvannet) og Ilene (Tønsberg).
Besøkssentrene for våtmark formidler kunnskap om det biologiske mangfoldet i våtmarkene og hvilken betydning de har både lokalt og nasjonalt gjennom blant annet utstillinger og guidede turer for besøkende.

Les mer om Besøkssenter våtmark Ilene (Tønsberg) her...

Søndag 4. februar markerer Besøkssenter våtmark Ilene verdens våtmarksdag med gratis arrangement. De serverer våtmarkssuppe, har våtmarksforedrag og våtmarksleker. Les mer om arrangementet 4. februar på Facebooksiden her...

Søndag 4. februar markeres verdens våtmarksdag på Besøkssenter våtmark Ilene

Søndag 4. februar markeres verdens våtmarksdag på Besøkssenter våtmark Ilene

Kilde tekst: Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold

Våtmarker

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir. Våtmarkene er spesielt viktige for en rekke fuglearter.

Flere typer myr er også våtmarker, inkludert palsmyr som finnes i de alpine og arktiske områder.

76 prosent av alle våtmarksartene er truet på verdensbasis.

Under Ramsar-konvensjonen er det etablert et nettverk av 2289 våtmarksområder i verden.

I Norge har vi 63 områder med Ramsar-status.  De er allerede vernet fra før de gis Ramsar- status.

Ramsar-områder er våtmarker av internasjonal verdi. De må oppfylle minst ett av ni kriterier som gjelder innen for eksempel biologisk mangfold, sjeldne arter eller om området har betydning for en eller flere fuglearter i sårbare faser.

Les mer om våtmarker på Miljøstatus her...

Verneområder i Vestfold

Vestfold har rundt 140 naturvernområder som dekker alt fra de ytterste øyene i skjærgården til de indre høyereliggende skogplatåene i fylket. Mange av dem er det vi kaller våtmark. Vi får dessuten stadig flere områder som blir vernet i produktiv skog gjennom ordningen med frivillig skogvern.

Les mer om naturvernområdene i Vestfold her...