Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har stor betydning for alle instanser som forvalter eller påvirker natur, bl.a. gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Loven er den mest omfattende og viktigste lov om forvaltning av norsk natur noensinne. Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av kapittelet om fremmede organismer.