Fremmede arter

Økt reisevirksomhet og mer import gjør at antallet fremmede arter i Norge har skutt i været siste ti årene. I snitt kommer 5,5 nye arter til landet hvert år. Og mange av dem har spredd seg i norsk natur hvor de gjør stor skade. Vestfold har store utfordringer med dette på grunn av mye folk, mye reisevirksomhet og lang kystlinje med havstrømmene som spredningsveier.

Rynkerose, kjempespringfrø, lupiner, parkslirekne ser vi nå mange steder i fylket vårt. For mange mennesker er dette et kjært syn; de er vakre, dufter godt, og mange insekter er glad i dem. Hvorfor skulle de da være problematiske?

Lupinene fører til økt nitrogeninnhold i jorda, som gjør det vanskelig for mer nøysomme planter å klare seg. Malmøya, Larvik.

Lupinene fører til økt nitrogeninnhold i jorda, som gjør det vanskelig for mer nøysomme planter å klare seg. Malmøya, Larvik.


Konkurrerer ut arter som er her fra før
Mange av artene som har kommet utenfra har få eller ingen naturlige fiender i områdene våre. Dermed kan de konkurrere ut våre egne arter som har brukt lang tid på å tilpasse seg spesielle forhold. For eksempel ser vi at rynkerose tar over strandvegetasjonen langs kysten og på øyene, og at mink går hardt ut over sjøfuglbestanden. Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet, særlig i kombinasjon med klimaendringer.

Les mer om fremmede skadelige arter på Miljøstatus her...


Flere arter er nå forbudt å sette ut

Fordi myndighetene har sett at mange av de nye artene er skadelige for norsk natur, kom en ny forskrift om fremmede organismer i 2016. Den er mest myntet på profesjonelle aktører og offentlige myndigheter, men for private hageeiere er det også verdt å merke seg at mange arter nå er forbudt å sette ut i egen hage. Se hele forbudslista her...


Hageavfall dumpet rett ved bekk som går ned til Melsomvik båthavn.

Hageavfall dumpet rett ved bekk som går ned til Melsomvik båthavn.


Forbudt å kaste hageavfall i naturen
Forurensningslovens §28 gir forbud mot å legge hageavfall ut i naturen. Årsaken er at avfallet kan føre til forurensing og fordi hageavfall kan spre fremmede uønskede arter og følgeorganismer som kan gi sykdommer. Hageavfall er dessuten å anse som forsøpling og kan virke skjemmende på andre som bruker naturen. Hageavfallet skal derfor leveres på avfallstasjonen. Dersom hageavfallet inneholder fremmede skadelige arter skal det puttes i sekker, merkes og leveres til forbrenning som restavfall på avfallsmottaket. Bare slik kan man være sikker på at de ikke spres. 

Skjermdump fra Miljøstatus - svartelistede fremmede arter i Vestfold

Skjermdump fra Miljøstatus - svartelistede fremmede arter i Vestfold
Bruk fremmedartslista og artsobservasjoner.no

Dersom du ser en plante eller et dyr du mistenker kan være en fremmed skadelig art ute i naturen bør du gå inn på artsdatabanken.no og klikke på Fremmedartslista. Her kan du søke opp arter og se om de er skadelige for norsk natur. Har du lyst til at andre kan få vite om ditt funn, kan du gå inn på artsobservasjoner.no. Dette er Norges største kunnskapsdugnad hvor privatpersoner og andre kan legge inn sine artsdata. Observasjonene blir kvalitetssikret av fagfolk før de havner i Artskart. Artskart brukes av mange i samfunnet, både forvaltere, forskere, grunneiere og privatpersoner. Ditt funn av en fremmed art kan for eksempel ha betydning både for myndighetenes tiltak og bekjempelse.

Søk i fremmedartslista her...
Gå til artsobservasjoner.no her... 

Fjerning av rynkerose på Sandø, Færder nasjonalpark.

Fjerning av rynkerose på Sandø, Færder nasjonalpark.


Fylkesmannen koordinerer og har ansvar for verneområdene
Fylkesmannen i Vestfold har et ansvar for å koordinere arbeidet med fremmede arter mellom etater og kommuner i fylket. Ansvaret for bekjempelse ligger hos den enkelte kommune, bortsett fra i verneområdene - der har Fylkesmannen et ansvar. Fylkesmannen i Vestfold får årlig midler til å ta ut skadelige fremmede arter i de mest sårbare verneområdene. Mink og rynkerose bekjempes blant annet på flere av øyene i nasjonalparken.

Oppdager du en fremmed art i verneområdene, legg den inn i artsobservasjoner.no og send en e-post til Fylkesmannen i Vestfold. Se kontaktboks til høyre.

Kjempeslirekne ved Melsom dyre- og plantefredningsområde.

Kjempeslirekne ved Melsom dyre- og plantefredningsområde.
13.12.2018

Handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Vestfold 2018

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. "Handlingsplan mot skadelige fremmed arter i Vestfold 2018" gir føringer for Fylkesmannen, kommunene i Vestfold og andre aktuelle etater, om hvor man bør rette innsatsen de neste årene.