Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Fylkesmannen skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. Fylkesmannen er regional representant for staten som grunneier i de sikrede friluftsområdene.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Fylkesmannen er klagemyndighet.

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Moutmarka naturreservat på Tjøme, er et yndet utfartsmål året rundt.

Moutmarka naturreservat på Tjøme, er et yndet utfartsmål året rundt. Foto: Birgit Brosø


Besøkssenter våtmark Ilene
Besøkssenter våtmark Ilene ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg. Fra Tønsberg sentrum går Grevestien til Holmen. Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. Om våren og høsten arrangeres det åpne dager. Foreninger, skoler og virksomheter leie lokalene. Det er utarbeidet et eget opplegg for skoleklasser. 

Holmen våtmarkssenter ved Ilene naturreservat Tønsberg.

Holmen våtmarkssenter ved Ilene naturreservat Tønsberg. Foto: Birgit BrosøKart over naturvernområder
Du kan laste ned et kart som viser samtlige naturvernområder i fylket, de ulike vernekategoriene og som gir en kort beskrivelse av hvorfor det enkelte området er vernet (PDF). Papirutgave av kartet (størrelse 70x100 cm utbrettet) kan du bestille gratis fra Fylkesmannen i Vestfold på e-post: fmvelbe@fylkesmannen.no


Vestfoldlenker:

Disse tre kartene kan du få utlevert i papirformat ved henvendelse hos Fylkesmannen.

Disse tre kartene kan du få utlevert i papirformat ved henvendelse hos Fylkesmannen.

 

Nasjonale lenker