Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Deklarering av farlig avfall

Virksomheter som produserer farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres. Fra 1. mai 2016 skal all deklarering skje elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

 

Mineralavfall

Et kapittel om mineralavfall fra mineralindustrien ble innført i avfallsforskriften 15. juni 2012. Formålet er å sikre at dette avfallet håndteres forsvarlig og kontrollert, slik at skadevirkninger på miljøet og helse forebygges og reduseres så langt som mulig. Virksomheter som omfattes av regelverket skal ha godkjent avfallshåndteringsplan, som så integreres i virksomhetens utslippstillatelse etter forurensningsloven.

 

Lenker: