Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.08.2018

Oljeutslippet til Presterødkilen: Bertel O. Steen får pålegg av Fylkesmannen

Onsdag 1. august ble det oppdaget oljeutslipp til Presterødkilen naturreservat i Tønsberg. I akuttfasen har brannvesenet ledet arbeidet med å begrense skadene. Akuttfasen er over, og Fylkesmannen har fra mandag 13. august overtatt ansvaret for det videre arbeidet med saken.


09.08.2018

Søknad om tillatelse til drift av avfallsanlegg - Franzefoss

Franzefoss Gjenvinning AS søker ved epost datert 4. juni 2018 om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg på området innenfor Tønsberg avfallsmottak Rygg, Taranrødveien 89, gbnr. 34/20 i Tønsberg kommune.


08.08.2018

Nytt interaktivt kart med Vestfolds verneområder

Nå kan du se alle Vestfolds naturverneområder i en interaktiv kartløsning.


03.08.2018

Bekymret for fuglenes matfat

Tilgrisede og døde fugler og fisk i Presterødkilen naturreservat er et trist syn, og det arbeides fortsatt for å begrense skadene. Forurensningen kan få langvarige konsekvenser, fordi den kan ha ødelagt bunnfaunaen som er et viktig matfat for trekkfugler.


02.08.2018

Akutt forurensning i naturreservat

Fylkesmannen har tatt vannprøver fra Vellebekken og Presterødkilen etter at det ble oppdaget en akutt forurensing onsdag kveld. Arbeidet med å kartlegge utslippet og begrense skadene fortsetter i dag.


19.07.2018

Fylkesmannen tilrår vern av Daleelva i Larvik kommune

Fylkesmannen i Vestfold har sendt sin tilrådning til Miljødirektoratet, for opprettelse av Daleelva naturreservat i Larvik kommune.


18.06.2018

Midlertidig tillatelse til Revac AS

Fylkesmannen har behandlet Revacs søknad om tillatelse til utendørs omlasting av store hvitevarer og kuldemøbler frem til 30. juni 2018. Utendørs omlasting tillates i tidsrommene mandag – fredag klokken 07 – 19 og lørdag klokken 08 – 16.


15.06.2018

Høring av verneplan for utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune

To grunneiere har tilbudt skog til bevaring som naturreservat på til sammen ca. 826 dekar. Tilbudene er basert på ordningen med frivillig vern.


11.06.2018

Ny liste over fremmede arter

Artsdatabanken lanserte 5. juni nye vurderinger av fremmede arters økologiske risiko. Med "økologisk risiko" mener vi den risikoen fremmede arter kan utgjøre for arter og naturtyper i Norge. Den nye lista heter nå "Fremmedartslista".


08.06.2018

Nå går vi til aksjon mot stillehavsøsters!

Har din badetur endt med en blodig fot fordi du tråkket på en stillehavsøsters? Det uønskede skjellet har inntatt Vestfold-kysten skremmende fort, og bestanden vokser raskt. Blir du med på å rydde dem bort fra strendene?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.