Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


11.10.2018

Mindre skader i Presterødkilen naturreservat enn vi kunne fryktet

Aksjonen etter utslippet av olje til Presterødkilen naturreservat er nå avsluttet. Rask og riktig innsats har hindret omfattende fugle- og fiskedød i reservatet. SINTEF er engasjert for å dokumentere langtidseffektene og vurdere om det er behov for ytterligere tiltak. 


10.10.2018

Kommunene må planlegge for klimaendringer

Klimaendringene fører til store utfordringer for samfunnet. Offentlig planlegging må ta hensyn til dette, også på kommunalt nivå. Nye statlige retningslinjer viser hvordan det skal gjøres. 


08.10.2018

Søknad om mudring og dumping ved Helgerødveien 111 i Færder kommune

Jan Groos Helmers søker om tillatelse til å mudre 675 kvadratmeter sjøbunn med et masseuttak på 844 kubikkmeter utenfor bryggen tilhørende Helgerødveien 111, gbnr. 251/1 i Færder kommune. Det søkes om å dumpe massene på Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.


04.10.2018

Midlertidig tillatelse til Revac AS forlenges

Fylkesmannen har behandlet Revacs søknad om tillatelse til forlenget utendørs omlasting av store hvitevarer og kuldemøbler frem til 15. oktober 2018. Utendørs omlasting tillates i tidsrommet mandag – fredag klokken 08 – 16.


28.09.2018

Høring handlingsplan skadelige fremmede arter i Vestfold

Forslag til handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Vestfold er nå ute på høring. Kommuner, etater, interesseorganisasjoner og andre oppfordres til å gi uttalelse. Fristen for å gi innspill er torsdag 1. november.


27.09.2018

Bertel O. Steen kilden til oljeutslippet

Oljeutslippet til Vellebekken og Presterødkilen naturreservat, som ble oppdaget 1. august 2018, stammer fra en fyringsoljetank hos Bertel O. Steen i Tønsberg. Det viser prøver analysert av SINTEF.


25.09.2018

Søknad om anleggskonsesjon vedrørende utslipp til vann for Bane Nors dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker

Bane Nor SF søker om utslippstillatelse etter forurensningsloven for utbygging av Vestfoldbanen, parsell mellom Nykirke og Barkåker


17.09.2018

Søknad om endring av tillatelse for Lofterød skytebane i Færder kommune

Rieber Prosjekt AS søker på vegne av Nøtterø skytterlag den 17.04.2018 om endring av tillatelse etter forurensningsregelverket for Lofterød skytebane, gbnr. 104/30 i Færder kommune.


22.08.2018

Fylkesmannen tilrår utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand

Fylkesmannen i Vestfold har sendt sin tilrådning til Miljødirektoratet, for utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune.


20.08.2018

Fylkesmannen tilrår vern av Lågabakkane i Larvik og St. Hansåsen i Holmestrand

Fylkesmannen i Vestfold har sendt sin tilrådning til Miljødirektoratet, for opprettelse av Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune og St. Hansåsen naturreservat i Holmestrand kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.