Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.12.2018

Nye skogsområder vernet i dag

Kongen i statsråd har i dag vernet 40 skogområder i Norge og tre av disse ligger i Vestfold. Områdene er St. Hansåsen naturreservat og utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune, samt Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune.


13.12.2018

Handlingsplan mot fremmede arter for Vestfold er ferdig

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. Mange av dem er svært skadelige for Vestfoldnaturen. Handlingsplanen skal være et verktøy for fylkesmannen, kommuner og berørte etater i arbeidet med fremmede arter.


13.12.2018

Handlingsplan mot skadelige fremmede arter i Vestfold 2018

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. "Handlingsplan mot skadelige fremmed arter i Vestfold 2018" gir føringer for Fylkesmannen, kommunene i Vestfold og andre aktuelle etater, om hvor man bør rette innsatsen de neste årene.


12.12.2018

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Vestfold er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.


06.12.2018

Søknad om vedlikeholdsmudring ved Øhrebukta i Færder kommune

TerraTec AS søker på vegne av Eilert Madsen om tillatelse til å vedlikeholdsmudre 2500 m2 sjøbunn med et masseuttak på 900 m3 utenfor fellesbrygge ved Øhrebukta med hjemmelshavere til gbnr. 10/81, 10/173, 10/143 og 10/14 i Færder kommune.


04.12.2018

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019

Fylkesmannen forvalter flere statlige tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak over Klima- og miljødepartementets budsjett. Frist for å sende søknad er 15. januar for de fleste ordningene.


26.11.2018

Søknad om mudring ved Dalsveien i Færder kommune

Arne Rød AS søker på vegne av Einar Staff om tillatelse til å vedlikeholdsmudre 40 m2 sjøbunn med et masseuttak på 80 m3 utenfor bryggen tilhørende Dalsveien, gbnr. 2019/117 i Færder kommune. Det søkes om å dumpe massene på Beinskjæra dumpefelt i Sandefjord kommune.


21.11.2018

Søknad om etablering av deponi for bunnrenskemasser i Horten kommune

Bane NOR søker om tillatelse etter forurensningsloven til å deponere ca 40 000 m3 bunnrenskemasser på et eget deponi innenfor et område regulert til permanent massemottak nord for Snapsrød.


20.11.2018

Søknad om utfylling ved Sjøparken Agens i Larvik kommune

Agnes Utvikling AS ved Arne Hermanssen søker den 30.08.2018 om tillatelse etter forurensningsregelverket til utfylling av 20.000 m3 grov sprengstein over et areal på 3.900 m2 ved Sjøparken Agnes, gbnr. 4046/326 i Larvik kommune


31.10.2018

Nå åpnes stien gjennom Presterødkilen

Søndag 4. november blir det offisiell åpning av turstien gjennom Presterødkilen naturreservat med snorklipping, felles gåtur, grilling av pølser og aktiviteter for barn. Alle er velkommen!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel