Tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skog (NMSK)

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Ungskogpleie

Ungskogpleie


Søknad om tilskudd til skogkultur og miljøtiltak i skog behandles av kommunen. Kommunenes tiltaksstrategier beskriver formål som prioriteres og gjeldene tilskuddssatser for hver kommune. Gjeldende tilskuddssatser for kommunene i Vestfold finnes her.