Skog og trebruk (RNP)

Økt bruk av tre har stor betydning som bidrag til å redusere klimautfordringene. Skogen i Vestfold binder cirka halvparten av fylkets utslipp av klimagassen CO2.

Økt trebruk vil bidra til en ytterligere lagring/konservering av karbonet. Foruten å sørge for virke til industrien bør tiltak for anvendelse av tre på nye måter og tiltak som fremmer miljøvennlig og kostnadseffektive byggemetoder stimuleres. Tiltak som løper ut fra "Trebruk 14" bør prioriteres.

Mål:
Vestfold skal bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt bruk av trevirke fra 0,65 m3 til 1,0 m3 per innbygger per år innen 2020

Strategier:

  • Bidra til at skogen forynges tilfredsstillende etter avvirkning for å opprettholde produksjonspotensialet på lang sikt
  • Øke ungskogpleiearealet for å legge grunnlag for god vekst og en robust framtidsskog (ca 20.000 daa per år)
  • Bidra gjennom prosjektet «Trebruk 14» til økt andel tre i byggeri
  • Arbeide for økt satsing på opprusting av skogbilvegnettet
  • Økt fokus på eiere av mindre skogeiendommer / stimulere til samarbeid
  • Økt fokus på skogen som arena for opplevelser og rekreasjon

 

Status og utviklingstrekk: Skogbruk

Kontaktpersoner