Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015 (RNP)

«Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015» (RNP) er utarbeidet av et partnerskap bestående av Innovasjon Norge, KS, Viken skog, Vestfold bondelag, Vestfold bonde- og småbrukarlag, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Fylkesmannen og fylkeskommunen har i fellesskap vært eiere av prosjektet. Næringsprogrammet ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2012.

Næringsprogrammet bygger på den nasjonale strategien for landbruksbasert næringsutvikling «Ta landet i bruk!» og landbruksmeldingen «Velkommen til bords». Utnyttelse av regionale fortrinn og strategier for å bidra til økt matproduksjon har således vært viktige fokusområder ved utarbeidelse av programmet. RNP trekker opp overordnede mål for landbruket i fylket og delmål for prioriterte satsningsområder. Målene og strategiene skal blant annet legges til grunn for tildeling av økonomiske virkemidler som forvaltes av Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling.

Følgende overordnet mål er nedfelt i RNP:

 • Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene.
 • Vestfoldlandbrukets produksjon av mat, fiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet og miljøvennlig, og bidra med fellesgoder til befolkningen.

Prioriterte satsingsområder:

Matproduksjon
     Volumproduksjon
     Matspesialiteter
     Økologisk produksjon
Skog og trebruk
Bygdenæringer
     Landbruksbaserte opplevelser og reiseliv
     Inn på tunet
     Bioenergi
Kompetanse og rekruttering
Omdømme

 

Sammendrag av satsingsområder med tilhørende mål finner du her

 

 

Del 2 - Status og utviklingstrekk

 1. Innledning
 2. Jordbrukets produksjonsarealer
 3. Kompetanse og rekruttering
 4. Økonomiske utviklingstrekk 
 5. Planteproduksjon - grovfôr og korn 
 6. Hagebruk 
 7. Husdyr 
 8. Skogbruk
 9. Bygdenæringer
 10. Landbruk og klima

Kontaktpersoner

Dokumenter