Omdømme i landbruket

Omdømme kan defineres som summen av forventningene omgivelsene har til landbruket. Sagt på en annen måte handler omdømme om hva andre sier og tenker om landbruket. 

Landbruket har en kontrakt med samfunnet, der landbruket leverer fellesgoder som matsikkerhet, bosetting, kulturlandskap og verdiskaping. Samfunnet betaler næringen for dette gjennom statsbudsjettet. Det er således viktig for landbruket at omverdenen forstår næringas betydning for de nevnte fellesgodene. Et godt omdømme er viktig for å sikre politisk og samfunnsmessig aksept, og ikke minst for å sikre rekruttering til næringa.

En MMI-måling utført på vegne av Norges Bondelag i 2012 viser at 90 prosent av folket er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag. Dette er det høyeste resultatet siden målingene startet i 1979.

Mål:

Opprettholde landbrukets omdømme på 2012 nivå

Strategier:

  • Bidra til at befolkningen og beslutningstakere får økt kunnskap om betydningen av å ta vare på jordbrukets produksjonsarealer for framtidige generasjoner
  • Bedre informasjon og kommunikasjon om landbrukets rolle og bidrag til samfunnet 
  • Allianse- og nettverksbygging
  • Holdningsskapende aktiviteter (gårdsbesøk, åpen gård, bygdedager)
  • Mer samarbeid med landbruksnæringen for tilrettelegging av økt tilgjengeligheten for allmennheten
  • Øke den visuelle opplevelsen av landbruket

Kontaktpersoner