Offentlige aktører

I gjennomføringen av landbruks- og matpolitikken har både fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge sentrale roller og oppgaver.

Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for å følge opp nasjonale vedtak, mål og retningslinjer.

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med det regionale partnerskapet. Fylkesmannen skal bidra til å synliggjøre regionale og lokale fortrinn og muligheter for å sikre det økonomiske grunnlaget i ulike produksjoner, samt bidra til at forbrukerdimensjonen ivaretas. Videre skal Fylkesmannen bidra til å finne synergier mellom verdikjeder i landbruket og andre sektorer. Med utgangspunkt i næringsprogrammet tildeler fylkesmannen midler til IN regionalt.

Fylkesmannen skal ivareta fagfunksjonen knyttet til matkontakter under lokalmatprogrammet, samt støtte opp under aktiviteter knyttet til regional matkultur, kunnskapsoppbygging om mat, matproduksjon, og mat og helse spesielt rettet mot barn og unge.

Fylkesmannen skal bidra i Regjeringens satsing på økologisk matproduksjon ved å styrke produsentnettverk og utvikle og følge opp tiltak i de fylkesvise handlingsplanene. Fylkesmannen i Vestfold er eier av Foregangsfylke økologiske grønnsaker.

Fylkesmannen er et kompetansesenter generelt og for kommunene spesielt. Fylkesmannen i Vestfold bruker en betydelig andel av sine ressurser opp mot oppgaver innen næringsutvikling.

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør. I forbindelse med forvaltningsreformen (1.1.2010) har fylkeskommunen fått en ny rolle og nye oppgaver på landbruks- og matområdet. Fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og samfunnsplanlegging, samt rekruttering og kompetanseheving. Viktige hovedmål for fylkeskommunene på landbruks- og matområdet er å:

  • styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbruket og landbrukets ressurser
  • styrke samhandlingen med andre aktuelle regionale og lokale aktører om gjennomføringen av landbrukspolitikken
  • styrke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken
  • sikre god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunenes øvrige ansvars- og arbeidsområder

Fylkeskommunenes engasjement innenfor næringsutvikling i landbruket må ses i sammenheng med fylkeskommunenes øvrige næringspolitiske arbeid og eierskapet til Innovasjon Norge. Fylkeskommunene skal i den forbindelse være en aktiv samarbeidspartner i verdiskapingsprogrammene som forvaltes av Innovasjon Norge.

Fylkeskommunene skal bidra til at landbruks-, klima- og energipolitiske mål ivaretas i samfunnsplanleggingen, bl.a. gjennom økt bruk av fornybar energi og styrket jordvern. I denne strategien er det de næringsmessige mulighetene i fornybar energi som har fokus. Klima og jordvern handteres mer direkte i andre planer.

Fylkeskommunens ansvar for rekruttering og kompetanseheving i landbruket må ses i sammenheng med fylkeskommunens brede rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør.

Fylkeskommunens medansvar på landbruks- og matområdet legger til rette for at landbruks- og matsektoren kan bli en integrert del av fylkeskommunens øvrige ansvars- og arbeidsområder, og behandles som en del av fylkeskommunens generelle næringspolitikk og regionalt samfunnsutviklingsarbeid. Regjeringen forutsetter at bygdeutviklingsprogrammet skal ha en god kobling mot fylkeskommunens arbeid for regional utvikling for øvrig.

Innovasjon Norge skal fremme lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter til økt verdiskaping gjennom innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innenfor landbruksnæringa har Innovasjon Norge fått et eget oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet der målet er å videreutvikle eksisterende og skape ny bærekraftig næringsvirksomhet ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og materielle ressurser.

IN forvalter en rekke investerings- og utviklingsordninger innenfor nasjonale- og regionale satsingsområder i form av kompetanseheving, rådgivningstjenester, nettverksbygging og finansiering. 

Kommunene er også en viktig aktør innen næringsutvikling i landbruket. Kommunene er førstelinjetjeneste for mange av landbrukets virkemiddelordninger. Dette innebærer at kommunene skal vurdere søknader om økonomisk støtte, i tillegg til å gi råd til personer som vurderer å etablere næringsvirksomhet. Innenfor denne rollen er det viktig at kommunene har oversikt over virkemiddelsystemet, kompetansetilbud og andre ordninger som er etablert for å støtte opp under entreprenører. God henvisningskompetanse i kommunene er viktig for å finne frem i det offentlige støtteapparatet, som noen næringsdrivende oppfatter som omfattende og uoversiktlig. Kommunenes oppgaver vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen er nedfelt i en egen forskrift.