Matproduksjon (RNP)

Verdikjedene knyttet til foredlings- og bearbeidingsindustrien er viktig for utvikling av jordbruket og for hele Vestfold-samfunnet. 


 Foto: Mona Olsrød

Da det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom industrien og volumproduksjonen i primærnæringene, vil alle ledd i verdikjeden være tjent med at tilgangen på råvarer styrkes. En solid og bærekraftig volumproduksjon av mat er i stor grad også en forutsetning for utvikling og produksjon av andre varer og tjenester i landbruket. Innovasjon og næringsutvikling knyttet til produksjon av matspesialiteter, mat med lokal identitet og økologiske produkter vil bidra til et større mangfold av produkter på markedet.                
Til forskjell fra foretak som leverer sine råvarer til næringsmiddelindustrien (volumproduksjon), står produsenter av spesialiteter ofte selv både for produksjon og foredling av råvarene. 

 I RNP er satsingsområdet matproduksjon delt inn i følgende tre deler: