Kompetanse og rekruttering (RNP)

Pløying (Foto: Melsom vgs)
Pløying (Foto: Melsom vgs)

Landbruk er en kompetansekrevende næring. Framtidsbonden trenger god agronomisk grunnkompetanse, kompetanse som bedriftsleder og målrettet etter- og videreutdanning.

I tilegg stiller bonden og landbruket høye krav til kompetanse hos arbeidskraft, rådgivingsapparat, service, forsking og forvaltning. Næringsmiddelindustrien har et gjensidig avhengighetsforhold til primærproduksjon, og stiller høye krav til kompetent arbeidskraft på ulike nivå.

God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene.

Mål:

  • Utvikle ulike utdanningsløp fra videregående nivå naturbruk via yrkeskompetanse eller studiekompetanse til høyere utdanning
  • Øke rekrutteringen til landbruks- og matutdanninger både i videregående skole og høyere utdanning
  • Bidra til at det stilles kompetansekrav til næringsutøvere i landbruksnæringen

 

Strategier:

  • Synliggjøre yrkes- og utdanningsveier innen landbruks- og matområdet for elever i grunnskolen
  • I samarbeid med andre fylker skal næringa og det offentlige jobbe for et best mulig utdanningstilbud på alle nivåer
  • Kommunisere behov for lovtekniske og økonomiske virkemidler, til sentrale myndigheter
  • Stille krav til sentrale myndigheter om at ansvar for fagskoleutdanning må følges av penger og at fagskole og fagskolestudenter får samme rammevilkår som annen høyere utdanning
  • Fokus på bonden som bedriftsleder
  • Støtte opp under Grønt fagsenter på Gjennestad som faglig kompetansesenter

 

Status og utviklingstrekk: Kompetanse og rekruttering

Kontaktpersoner