Bygdenæringer (RNP)

Begrepet «bygdenæringer» omfatter et mangfold av produkter og et bredt spekter av tjenester til enkeltpersoner og samfunnet.

Leiekjøring, energiproduksjon, servering på gården, barnehager og skolerelaterte tjenester er noen eksempler på bygdenæringer.

Med bakgrunn i de store menneskelige og materielle ressursene og naturresursene som landbruket forvalter, har landbruket et godt utgangspunkt for å styrke inntektsgrunnlaget ved å utvikle vare- og tjenesteproduksjon for et betalingsvillig marked. Markedsnærheten i Vestfold er et regionalt fortrinn og befolkningsgrunnlaget tilsier at vekstpotensialet for bygdenæringer bør være til stede. I tillegg har mange bønder kompetanse også på andre fagområder enn agronomi som kan utnyttes. Utvikling av bygdenæringer er imidlertid krevende. Verdikjeden består av få ledd, da virksomheten selv ofte står for både produksjon, markedsføring og salg. Dette stiller andre krav til kunnskap enn i råvarebaserte virksomheter. Mye entusiasme er en forutsetning for dem som velger å satse. Gode muligheter for arbeid utenfor gårdene er nok en avgjørende faktor for at mange velger bort en satsing på bygdenæringer i vårt fylke.

I RNP er satsingsområdet bygdenæringer delt inn i følgende tre deler:

 

Status og utviklingstrekk:

Kontaktpersoner

Aktuelt

Status og utviklingstrekk