Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Det er i dag 32 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge. I 2009 ble landbruks-, miljøvern- og kulturminnemyndighetene enige om å satse på noen landskap som skulle fungere som «utstillingsvinduer» og foregangsområder i arbeidet med kulturlandskap.

 

 
Slåttemark på Sandø

Slåttemark på Sandø

                                                              
Fylkesmannen tildeles hvert år øremerkede midler til skjøtselstiltak og oppfølging av det utvalgte området.

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
Dette er Vestfold sitt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Området har mange spor etter tidligere gårdsdrift, fiske, los- og fyrvirksomhet. Det er et rikt biologisk mangfold i området, intakt kulturlandskap og mange kulturminner. Det er aktive gårdsbruk på tre av øyene med dyrehold – Bjerkøy, Søndre Årøy og Hvaløy, og det er beitedyr på totalt 20 av øyene. Området sammenfaller i stor grad med Færder Nasjonalpark som ble åpnet i august 2013.
Se her.